Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2011-04-21

Zarząd Spółki ZELTECH S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 §3

 

WALNE   ZGROMADZENIE   AKCJONARIUSZY

 

które odbędzie się dnia 20 czerwca 2011r  [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Elektronowej 6 [nowy budynek] z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia .

2.  Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

3.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4.  Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia  do podejmowania uchwał.

5.  Przyjęcie porządku obrad.

6.  Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania z działalności Spółki w 2010r

b) sprawozdania finansowego obejmującego:

- bilans na dzień 31.12.2010r.

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010

- informację dodatkową za 2010r

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z działalności w 2010r

b) wniosków w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.

- przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2010r.

- udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2010r.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.

c) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

d) przeznaczenia zysku za rok 2010 oraz części kapitału rezerwowego/zapasowego na wypłatę dywidendy.

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010r.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie zgromadzenia.

 

Informacje dodatkowe:

1. Sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe z opinią biegłego udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 6 czerwca 2011r (art.395 § 4 KSH)

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w W.Z.A. będzie wyłożona w sekretariacie Spółki od dnia 13 czerwca 2011r (art. 407 §1 KSH)

3. Pełnomocnictwa pisemne należycie opłacone nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.

 

Zapraszamy