Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych

2018-05-25

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO), w związku z powyższym spółka Zeltech S.A. informuje, iż:

 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych lub danych osobowych Pana/Pani przedstawicieli jest spółka Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Elektronowa 6, kod pocztowy 94-103, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024002 prowadzonego przez XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, posługująca się numerem NIP 727-22-50-789, której kapitał zakładowy wynosi 826 195,00 zł.

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

     a. w celu zawierania i wykonywania umów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
     b. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na spółce na podstawie powszechnie obowiązującego prawa,  w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
     c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

     a. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
     b. podmioty świadczące na rzecz spółki usługi księgowe, dochodzenie należności, usługi prawne,
operatorzy pocztowi,
     c. banki w zakresie realizacji płatności.

 

4. Spółka nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich.

 

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, a następnie przez okres 6 lat  od momentu zakończenia umowy lub inny okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu złożenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia  danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych  osobowych.

 

7. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania  danych osobowych wymaganych przez spółkę jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

 

 Niniejsza informacja ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 r. 

                                                                                                                                                                   Zarząd Zeltech S.A.