Aktualności

18/05/2017

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 § 3,

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

które odbędzie się dnia 12 czerwca 2017 r. [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Elektronowej 6 [sekretariat], z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r.,

b) sprawozdania finansowego obejmującego:

– bilans na dzień 31.12.2016 r.,

– rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,

– sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,

– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016.,

– informację dodatkową za 2016 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za 2016 r., zawierającego:

a) ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2016 r.,

b) wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.,

c) opinię w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 r.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,
c) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.,
d) przeznaczenia zysku za rok 2016 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu zaoferowania ich pracownikom lub byłym pracownikom spółki (zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2 KSH).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

11. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

 Informacje dodatkowe:

1. Sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe z opinią biegłego udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 26 maja 2017 r. (art. 395 § 4 KSH).

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. będzie wyłożona w sekretariacie Spółki od dnia 5 czerwca 2017 r. (art. 407 § 1 KSH)

3. Pełnomocnictwa pisemne nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.