Aktualności

22/05/2012

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki ZELTECH S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 §3

 

WALNE   ZGROMADZENIE   AKCJONARIUSZY

które odbędzie się dnia 18 czerwca 2012r  [poniedziałek] o godz. 15.30 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Elektronowej 6 [sekretariat] z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia  do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania z działalności Spółki w 2011r

b) sprawozdania finansowego obejmującego:

– bilans na dzień 31.12.2011r

– rachunek zysków i strat za okres od  01.01.2011r do 31.12.2011r

– sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r

– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011

– informację dodatkową za 2011r

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z działalności w 2011r

b) wniosków w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r

– przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011r

– udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011r

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r

c) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r

d) przeznaczenia zysku za rok 2011 na wypłatę dywidendy oraz kapitał zapasowy

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r

9. Wybory członków Rady Nadzorczej

a) ustalenie liczebności i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

b) wybór członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany posiadanego prawa użytkowania  wieczystego gruntów na prawo własności poprzez nabycie tych nieruchomości.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie zgromadzenia.

 

Informacje dodatkowe:

1. Sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe z opinią biegłego udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 1 czerwca 2012r (art.395 § 4 KSH)

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w W.Z.A. będzie wyłożona w sekretariacie Spółki od dnia 11 czerwca 2012r (art. 407 §1 KSH)

3. Pełnomocnictwa pisemne należycie opłacone nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.

 

Zapraszamy

 Zarząd  ZELTECH S.A.