Aktualności

18/05/2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 § 3,

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się dnia 11 czerwca 2018 r. [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi
przy ul. Elektronowej 6 [sekretariat], z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd:
  1. sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r.,
  2. sprawozdania finansowego obejmującego:
   • bilans na dzień 31.12.2017 r.,
   • rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
   • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
   • zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017,
   • informację dodatkową za 2017 r.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za 2017 r., zawierającego:
  1. ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2017 r.,
  2. wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.,
  3. opinię w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 r.
 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
  3. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.,
  4. przeznaczenia zysku za rok 2017 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy,
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (tekst poniżej).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Zeltech S.A. (tekst poniżej).
 11. Wybory członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia liczebności i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  2. wyboru członków Rady Nadzorczej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 25 maja 2018 r. (art. 395 § 4 KSH).
 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w sekretariacie Spółki
  od dnia 6 czerwca 2018 r. (art. 407 § 1 KSH).
 3. Pełnomocnictwa pisemne nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.

 

 

Zapraszamy                                                                                           Zarząd Zeltech S.A.

 

 


 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad WZA propozycji zmian  do Statutu Spółki

 1. § 22 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

dotychczasowe brzmienie:
[Uchwały Walnego Zgromadzenia dla swej ważności wymagają obecności przynajmniej 50% (pięćdziesięciu procent) kapitału zakładowego].

 nowe brzmienie:
[Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące: zmian w statucie, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego,  zbycia przedsiębiorstwa, likwidacji lub rozwiązania Spółki, dla swej ważności wymagają obecności przynajmniej 50% (pięćdziesięciu procent) kapitału zakładowego.] 

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad WZA propozycji zmian  do Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Zeltech S.A.

1. Paragraf 2 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

dotychczasowe brzmienie:

[WZA jest ważne i uprawnione do podejmowania uchwał, o ile spełniony jest warunek określony w § 22 ust. 2 statutu spółki t.j. do ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej 50 % kapitału zakładowego.]

nowe brzmienie:
[WZA jest ważne i uprawnione do podejmowania uchwał, o ile spełniony jest warunek określony w § 22 ust. 2 statutu spółki.] 

 

2. Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

dotychczasowe brzmienie:

[WZA dokonuje wyboru KSU w składzie czterech osób.]

 nowe brzmienie:                                   
[WZA dokonuje wyboru KSU w składzie od trzech do czterech osób, ustalonego w zależności od potrzeb obrad.]

 

3. Paragraf 4 ust. 3 – w związku ze zmianą ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

dotychczasowe brzmienie:                    
[Jeżeli zostało zgłoszonych więcej niż czterech kandydatów, do KSU wchodzą osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.]

nowe brzmienie:                                             
[Jeżeli zostało zgłoszonych więcej kandydatów niż ustalony skład zgodnie z ust. 1, do KSU wchodzą osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.]