Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

24/09/2020

Wezwanie do złożenia akcji

Szanowni Akcjonariusze,
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zeltech Spółka Akcyjna (dalej ja-ko: „Spółka”), informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą. W dniu 7 września 2020 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie uchwały nr 10/2020 wybrało Dom Maklerki Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Zeltech S.A.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji wraz z wypełnionym kwestionariuszem najpóźniej do dnia 15.01.2021 r. w siedzibie Spółki przy ul. Elektronowej 6 w Łodzi (sekretariat II piętro), tak by akcje mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez Akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Uwaga:
Formularz „Kwestionariusz dla osób fizycznych” jest dokumentem obowiązkowym, podanie danych w kwestionariuszu jest niezbędne do ujawnienia akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy Spółki.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest posiadaczem większej ilości akcji (niż przewiduje formularz kwestionariusza) powinien wypełnić również załącznik nr 1 do kwestionariusza. Jeżeli do podanych akcji występują inne osoby współuprawnione należy wypełnić także załącznik nr 2 do kwestionariusza.
Oba wymienione załączniki oraz w/w dokumenty są do pobrania poniżej.
Tym z Państwa, którzy chcieliby zmienić formę otrzymywania korespondencji z tradycyjnej na elektroniczną proponujemy wypełnienie także „Formularza zgody na otrzymywanie korespondencji elektronicznej”.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz dla osób fizycznych

Załącznik nr 1 do kwestionariusza

Załącznik nr 2 do kwestionariusza

Wzór pełnomocnictwa od akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Formularz zgody na otrzymywanie korespondencji elektronicznej