Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

28/05/2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2021

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 § 3,

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

które odbędzie się dnia 21 czerwca 2021 r. [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Elektronowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Ustalenie liczebności oraz wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

 1. sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r.,
 2. sprawozdania finansowego obejmującego:
  1. bilans na dzień 31.12.2020 r.,
  2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 r.,
  5. informację dodatkową za 2020 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2020 r., zawierającego:

 1. ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r.,
 2. wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki
  za 2020 r. oraz udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.,
 3. opinię w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020 r.,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.,
 3. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.,
 4. przeznaczenia zysku za rok 2020 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy,
 5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (Propozycja zmian w statucie 2021).

10. Wybory członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał w sprawach:

 1. ustalenia liczebności i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 2. wybór członków Rady Nadzorczej

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Informacje dodatkowe:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 2 czerwca 2021 r. (art. 395 § 4 KSH).

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w sekretariacie Spółki
od dnia 14 czerwca 2021 r. (art. 407 § 1 KSH).

3. Pełnomocnictwa pisemne nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.

4. W związku z zagrożeniem COVID-19 prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie trwania zebrania akcjonariuszy.

Zapraszamy