Aktualności

05/10/2020

Duplikaty dokumentu akcji Zeltech S.A.

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji albo jego zniszczenia, Zarząd Spółki wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.

2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego albo zniszczonego wraz z oświadczeniem o jego zniszczeniu lub utracie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, lecz nie później niż w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Jeżeli w terminie jednego miesiąca od zamieszczenia ogłoszenia o którym mowa w ust. 2, osoby trzecie nie zgłoszą praw do akcji wraz ze złożeniem dokumentów akcji których dotyczy ogłoszenie,  Zarząd umarza dokument akcji i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.

Wydanie duplikatu następuje za zwrotem kosztów jego sporządzenia i ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

Wniosek o duplikat akcji