Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

08/08/2022

Oferta sprzedaży akcji ZELTECH S.A. ( 1/2022 )

ZAWIADOMIENIE  DLA AKCJONARIUSZY ZELTECH S.A.

Zarząd spółki informuje akcjonariuszy Zeltech S.A., iż są oferowane do sprzedaży niżej wymienione ilości akcji Zeltech S.A.:

                    OFERTA NR 1/2022                seria B        –        2 731 szt.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonych kopertach w kasie spółki – II piętro, pokój nr 223 z zaznaczeniem, na kopercie numeru oferty w terminie do 22.08.2022 r. –  do godziny 15.00.  

Otwarcie ofert nastąpi w następnym dniu roboczym tj. 23.08.2022 r. w pokoju Rady Nadzorczej w obecności przedstawiciela Rady Nadzorczej i pracownika spółki.

W ofercie należy podać dane kupującego oraz zaoferowaną cenę jednostkową akcji. Sprzedający zastrzega sprzedaż wyłącznie całego pakietu (nie jest dopuszczalne składanie ofert na część pakietu).

Cena akcji (cena minimalna) z ostatniego bilansu spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 10,97 zł/szt.  

Zarząd Zeltech S.A.