Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

20/12/2023

Oferta sprzedaży akcji ZELTECH S.A. (1/2023)

Zarząd spółki informuje akcjonariuszy Zeltech S.A., iż są oferowane do sprzedaży niżej wymienione ilości akcji Zeltech S.A.:

OFERTA NR 1/2023

seria A – 819 szt.
seria B – 513 szt.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonych kopertach w kasie spółki – II piętro, pokój nr 223 z zaznaczeniem, na kopercie numeru oferty w terminie do 03.01.2024 r. – do godziny 15.00. (Uwaga: 29.12.2023 z przyczyn technicznych, biuro spółki będzie nieczynne).

W ofercie należy podać dane kupującego oraz zaoferowaną cenę jednostkową akcji.

Otwarcie ofert nastąpi w następnym dniu roboczym tj. 04.01.2024r. w pokoju Rady Nadzorczej w obecności przedstawiciela Rady Nadzorczej i Kierownika PF.

Minimalna cena akcji na podstawie ostatniego bilansu spółki na dzień 31.12.2022 r. wynosi 11,44 zł/szt.