Aktualności

29/09/2020

Oferta sprzedaży akcji ZELTECH S.A.

ZAWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY ZELTECH S.A.

Zarząd spółki informuje akcjonariuszy Zeltech S.A., iż są oferowane do sprzedaży niżej wymienione ilości akcji Zeltech S.A.:

OFERTA NR 1/2020 seria A 1253 szt.
seria C 12276 szt.
OFERTA NR 2/2020 seria A 729 szt.
OFERTA NR 3/2020 seria A 1155 szt.
seria B
2530 szt.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonych kopertach w kasie spółki – II piętro, pokój nr 223 z zaznaczeniem, na kopercie numeru oferty w terminie do 19.10.2020 r.do godziny 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w następnym dniu roboczym tj. 20.10.2020 r. w pokoju Rady Nadzorczej w obecności przedstawiciela Rady Nadzorczej i Kierownika PF.

W ofercie należy podać dane kupującego oraz zaoferowaną cenę jednostkową akcji.

Dopuszczalne jest składanie ofert na część pakietu (sprzedający preferuje sprzedaż całości akcji).

Cena akcji z ostatniego bilansu spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosi 10,03 zł/szt.  

 

Zarząd Zeltech S.A.