Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

20/06/2023

Podziękowanie za udział w Zebraniu Akcjonariuszy

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, że w dniu 19 czerwca 2023r, odbyło się ważne spotkanie Akcjonariuszy naszej firmy.

Podczas zebrania Akcjonariusze mieli okazję zapoznać się z omówieniem bieżącej sytuacji naszej organizacji oraz zyskać wgląd w ważne strategie i plany na przyszłość. Przedstawiono dane dotyczące wyników finansowych, osiągnięć operacyjnych oraz nowych inicjatyw, które mają na celu wzmocnienie naszej pozycji na rynku. Ponadto, podczas zebrania przedstawiono i omówiono kluczowe projekty oraz inwestycje, które planujemy zrealizować w najbliższym czasie. Akcjonariusze wyrazili swoje zainteresowanie i entuzjazm wobec niektórych inicjatyw.

Zarząd, w osobie prezesa Andrzeja Walaszczyka, zaprezentował doskonałe wyniki finansowe całej grupy oraz osiągnięcia operacyjne. Dzięki wytrwałemu przywództwu i strategicznemu podejściu, Zarząd z powodzeniem osiągnął postawione cele i przyczynił się do stabilności i wzrostu naszej firmy. 100% absolutorium udzielone przez Akcjonariuszy stanowi silne potwierdzenie ich zaufania i uznania dla pracy Zarządu oraz stanowi motywację i zobowiązanie do dalszego doskonalenia swojej pracy oraz kontynuowania skutecznych działań na rzecz wzrostu i rozwoju grupy Zeltech.

Rada Nadzorcza, pełniąc istotną rolę w nadzorze nad działalnością Zarządu, również otrzymała absolutorium za swoje wysiłki. Członkowie Rady Nadzorczej wykazali się niezależnością, wiedzą ekspercką i zdolnością do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, które przyczyniają się do zwiększenia wartości naszej firmy. Udzielone absolutorium potwierdza, że Rada Nadzorcza działała w najlepszym interesie Akcjonariuszy i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z najwyższymi standardami korporacyjnymi.

Zwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy jest niezwykle ważnym momentem dla naszej firmy, ponieważ podczas  zebrania  zostaje uchwalona dywidenda, która jest potwierdzeniem  zobowiązania spółki do dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami.

Na podstawie przeglądu finansowego oraz zgodnie z rekomendacją Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, Akcjonariusze  uchwalili wypłatę dywidendy w wysokości 1,21 zł/akcję serii A oraz 1,30 zł/ akcję serii B i C. Dywidenda ta będzie wypłacana akcjonariuszom zgodnie z ustalonym terminem (do 18 września 2023) i zgodnie z zapisami dotyczącymi dywidendy w naszym statucie spółki.

Decyzja o wypłacie dywidendy jest wynikiem stabilnego wzrostu i rentowności naszej firmy oraz zaangażowania w osiąganie długoterminowego sukcesu. Dzięki solidnej strategii zarządzania i skutecznemu wykorzystaniu zasobów, osiągnęliśmy pozytywne wyniki finansowe, które umożliwiają nam podzielenie się sukcesem z naszymi akcjonariuszami.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom zebrania Akcjonariuszy za ich obecność oraz aktywny udział w ładzie korporacyjnym spółki.

Andrzej Walaszczyk – Prezes Zarządu Zeltech S.A.