Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

27/05/2022

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 § 3,

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

 

które odbędzie się dnia 13 czerwca 2022 r. [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi
przy ul. Elektronowej 6, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 2. Ustalenie liczebności oraz wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd:
  1. sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r.,
  2. sprawozdania finansowego obejmującego:
   • bilans na dzień 31.12.2021 r.,
   • rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
   • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
   • zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021,
   • informację dodatkową za 2021 r.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2021 r., zawierającego:
  1. ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za 2021 r.,
  2. wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki
   za 2021 r. oraz udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
  3. opinię w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r.
 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
  3. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
  4. przeznaczenia zysku za rok 2021 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy,
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Zeltech S.A.   (tekst w załączeniu do zawiadomienia).
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 27 maja 2022 r. (art. 395 § 4 KSH).
 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w sekretariacie Spółki
  od dnia 7 czerwca 2022 r. (art. 407 § 1 KSH).
 3. Pełnomocnictwa pisemne nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.

 

                                                                                                       Zarząd Zeltech S.A.

Pełny tekst zawiadomienia wraz z projektem Regulaminu WZA