Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Kapitał akcyjny Zeltech SA wynosi 826 195 zł i dzieli się na 826 195 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wszystkie akcje są akcjami imiennymi i zostały wyemitowane w następujących seriach:

  • seria A – 160 828 akcji uprzywilejowanych co do głosu 2 do 1,
  • seria B – 312 727 akcji uprzywilejowanych co do głosu 5 do 1,
  • seria C – 352 640 akcji uprzywilejowanych co do głosu 5 do 1,

Akcje serii „B” i „C” uprzywilejowane są również co do dywidendy.

Polityka wypłaty dywidend

Zeltech S.A. zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy. Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju grupy i związane z nimi potrzeby inwestycyjne. Kluczowym kryterium w rekomendacji Zarządu na temat podziału wypracowanego zysku będzie zabezpieczenie spłaty długoterminowych zobowiązań oraz niezbędne rozwojowe lub majątkowe wydatki inwestycyjne, które nie mogą zostać finansowane źródłami zewnętrznymi lub takie finansowanie nie ma uzasadnienia biznesowego.

Obrót akcjami

Zarząd  Zeltech S.A., w celu zapewnienia jej długofalowej ciągłości działania i uniknięcia rozdrobnienia kapitału Spółki, podjął decyzję o utworzeniu procedury obrotu akcjami imiennymi Zeltech S.A.  W przypadku wyczerpania powyższej procedury i braku możliwości wskazania nabywcy zgodnie ze statutem spółki, Zarząd spółki wyrazi zgodę na sprzedaż akcji osobie fizycznej lub prawnej z poza dotychczasowego akcjonariatu spółki w granicach obowiązującego prawa na terenie RP.

Dokumenty związane z obrotem akcjami można pobrać ze strony DM Navigator: Wzory dokumentów

Komunikaty spółki