Aktualności

25/05/2018

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO), w związku z powyższym spółka Zeltech S.A. informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych lub danych osobowych Pana/Pani przedstawicieli jest spółka Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Elektronowa 6, kod pocztowy 94-103, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024002 prowadzonego przez XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, posługująca się numerem NIP 727-22-50-789, której kapitał zakładowy wynosi 826 195,00 zł.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu zawierania i wykonywania umów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na spółce na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  • podmioty świadczące na rzecz spółki usługi księgowe, dochodzenie należności, usługi prawne, operatorzy pocztowi,
  • banki w zakresie realizacji płatności.
 4. Spółka nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, a następnie przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy lub inny okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu złożenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez spółkę jest brak możliwości zawarcia umowy.

Niniejsza informacja ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 r.