Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

01/06/2020

Odroczenie terminu WZA

Zarząd Spółki Zeltech S.A. informuje, iż na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odbędzie się w terminie do 30 czerwca 2020 roku.