Aktualności

25/05/2016

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 § 3 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się dnia 20 czerwca 2016 r. [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Elektronowej 6 [sekretariat] z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania z działalności Spółki w 2015 r.,

b) sprawozdania finansowego obejmującego:

– bilans na dzień 31.12.2015 r.,

– rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,

– sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,

– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015.,

– informację dodatkową za 2015 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za 2015 r., zawierającego:

a) ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2015 r.,

b) wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz udzielenia Prezesom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.,

c) opinię w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 r.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.,
c) udzielenia Prezesom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.,
d) przeznaczenia zysku za rok 2015 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

 Informacje dodatkowe:

1. Sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe z opinią biegłego udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 1 czerwca 2016 r. (art. 395 § 4 KSH).

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. będzie wyłożona w sekretariacie Spółki od dnia 13 czerwca 2015 r. (art. 407 § 1 KSH)

3. Pełnomocnictwa pisemne nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.