Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

12/08/2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 § 3,

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

które odbędzie się dnia 07 września 2020 r. [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Elektronowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Ustalenie liczebności oraz wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

 1. sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r.,
 2. sprawozdania finansowego obejmującego:
  • bilans na dzień 31.12.2019 r.,
  • rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019,
  • informację dodatkową za 2019 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2019 r., zawierającego:

 1. ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r.,
 2. wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki
  za 2019 r. oraz udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,
 3. opinię w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
 3. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,
 4. przeznaczenia zysku za rok 2019 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy,
 5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
 6. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (tekst w załączeniu do zawiadomienia).

10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej IX kadencji – podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

11. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczącej dematerializacji akcji Zeltech Spółka Akcyjna wraz z opinią Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Informacje dodatkowe:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 21 sierpnia 2020 r. (art. 395 § 4 KSH).

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w sekretariacie Spółki
od dnia 31 sierpnia 2020 r. (art. 407 § 1 KSH).

3. Pełnomocnictwa pisemne nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.

4. W związku z zagrożeniem COVID-19 prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie trwania zebrania akcjonariuszy.

Zapraszamy